Waarover wilt u advies hebben?

We werken dagelijks aan onze website, bij vragen neem contact op.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Elke bestelling brengt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de koper met zich mee en de verzaking aan diens eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen aan deze voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan de verkoper mits de aanvaarding van deze afwijkingen schriftelijk is bevestigd door de verkoper.

Artikel 2 – Ontstaan van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper van de door de koper geplaatste bestelling. Indien de verkoper na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering uit de magazijnvoorraad zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblik van de levering.

Artikel 3 – Annulering

Eenzijdige annulering door de koper is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en de verkoper zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft. De koper is gehouden de reeds door de verkoper gemaakte kosten te vergoeden evenals de kosten welke voortvloeien uit de annulering; deze vergoeding bedraagt ten minste 35 €, het staat de verkoper vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen. Naast de kosten dewelke voortvloeien uit de annulering, zal de koper aan verkoper tevens een vergoeding betalen gelijk aan 20 % van de globale prijs vermeld in de offerte, met een minimum van 75,00 €.

Artikel 4 – Opdrachten / Raadgevingen

De in tekeningen, folders, catalogi of andere documenten opgenomen gegevens hebben een informatief karakter. Deze gegevens zijn niet bindend. Enkel de in de offerte, of bij gebreke daaraan, de in de factuur opgenomen gegevens zijn bindend.. Elke door verkoper gemaakte tekening of plan, elk ontwerp of enig model is strikt vertrouwelijk en blijft ten allen tijde eigendom van verkoper. In geval van annulering van de opdracht zal degene voor wie een ontwerp is gemaakt, dit onmiddellijk terug ter beschikking stellen aan verkoper. Het is de koper of degene voor wie het model of de tekening gemaakt is, geenszins toegelaten de tekening of het model te gebruiken of aan derden door te geven. Bij gebruik ervan buiten het weten van verkoper, heeft deze het recht vergoeding te vorderen van elke schade, daarinbegrepen en niet beperkt daartoe, de globale prijs van het uitgevoerde ontwerp. Dit geldt onverminderd het recht van verkoper om van elke derde die bij het gebruik betrokken is de stopzetting te vorderen van het gebruik dat wordt gemaakt van het werk van verkoper. Over de door de koper verstrekte gegevens of aanwijzingen wordt door de verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Het is de koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van het door de verkoper geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van het geleverde. Indien de verkoper technische raadgevingen verschaft, doet hij dit naar best vermogen doch zonder enige verbintenis of aansprakelijkheid op te nemen ten aanzien van de koper.

Artikel 5 – Leveringstermijn

Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven en zij houden geen enkele garantie in uit hoofde van de verkoper. Een eventuele vertraging in de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Indien partijen bindende termijnen zijn overeengekomen en indien goederen niet tijdig zijn geleverd, zal de verkoper slechts gehouden zijn tot schadevergoeding, behoudens ingeval van grove fout, indien dergelijke schadevergoeding op voorhand en schriftelijk was overeengekomen. In geen enkel geval zal de schadevergoeding wegens vertraging in de levering meer dan 10% van de globale prijs bedragen.

Artikel 6 – Overmacht – exoneratie

Zelfs indien partijen een schadevergoeding voor vertraging in de levering zijn overeengekomen als bepaald in artikel 5, is deze schadevergoeding niet verschuldigd wanneer de vertraging haar oorzaak vindt in oorzaken vreemd aan verkoper, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is, ziekte onder het personeel, staking van het personeel evenals staking van derde als bv de vervoersmaatschappij waar Vabotec mee samen werkt. De verkoper heeft in deze gevallen de keuze om ofwel de levering op te schorten tot deze buitengewone omstandigheden een einde hebben genomen ofwel aan de overeenkomst te verzaken, zonder dat zij aan koper enige vergoeding verschuldigd is, nog gehouden is tot teruggave van hetgeen aan verkoper reeds is voldaan in uitvoering van de overeenkomst. Verkoper is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of bedrog gepleegd door haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig zijn betaald. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

Artikel 8 – Prijzen

Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod van de verkoper vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. Ook na aanvaarding van de bestelling kan de verkoper zijn prijzen aanpassen indien er zich tussen de offerte en de levering wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn kostprijs.

Artikel 9 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen en debetnota’s betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel van de verkoper of op de post- of bankrekening door hem aangeduid. Het bedrag van elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van dit bedrag met een minimum van 75,00 €, vermeerderd met vergoedende intresten op de globale prijs vanaf de vervaldatum van de factuur ten belopen van 10 % per jaar. Bij niet-betaling van één of meerdere facturen is de verkoper na ingebrekestelling aan het adres van de koper geenszins gehouden de door hem opgenomen prestaties uit te voeren, en dit zolang koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bovendien kan de verkoper de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst vaststellen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om naast de betaling van de globale prijs, het schadebeding en de intresten, betaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen. Betwisting van facturen dient te gebeuren, op straffe van verval, schriftelijk en uiterlijk binnen 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van de facturen. Elke betwisting na die termijn kan niet worden aanvaard.

Artikel 10 – Levering – Transport

De levering van de goederen gebeurt af fabriek verkoper. Het risico van de goederen gaat over bij levering. De in de offerte aangeduide prijzen zijn, behoudens indien deze uitdrukkelijk in de offerte opgenomen zijn, gebaseerd op levering af fabriek exclusief transportkosten en de kosten van verzekering daarvan. Indien de koper daarom vraagt, zal verkoper, zonder evenwel enige verantwoordelijkheid desbetreffend op te nemen en zonder dat daardoor het risico van de goederen slechts overgaat bij de effectieve aflevering, in naam en voor rekening van koper het transport organiseren.

Artikel 11 – Garantie

11.1 De verkoper geeft aan de koper de fabrieksgarantie die hij zelf verkreeg. 11.2 Daarbuiten is de verkoper slechts gehouden tot een garantie voor verborgen gebreken zoals hierna vermeld. Deze garantie is geldig gedurende drie maanden op de dag van de levering van de goederen. Tenzij de fabrieksgarantie ruimere waarborgen biedt, zijn de verplichtingen van de verkoper beperkt tot leveren van nieuwe vervangende onderdelen. De verkoper is geenszins gehouden tot enige andere vorm van schadevergoeding. Elke aanspraak op garantie vervalt, noch kan van verkoper enige schadevergoeding of garantie gevorderd worden, in volgende gevallen:

Indien de koper na vaststelling van het gebrek de geleverde goederen op eender welke wijze is blijven gebruiken, dan wel de verkoper niet onmiddellijk de gelegenheid is gegeven de gebreken te onderzoeken en zijn garantieverplichtingen na te komen.
Indien de koper of een derde in opdracht van de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en zonder tegensprekelijke vaststelling van het verborgen gebrek, op welke wijze ook de goederen heeft gewijzigd, aangepast, gedemonteerd of hersteld.
Indien door de koper niet tijdig is voldaan aan de reglementering inzake het wettelijk controletoezicht, en er geen tussentijdse attesten van een wettelijk keuringsorganisme kunnen worden voorgelegd.
Indien de schade aan het geleverde goed, dan wel schade aan derden waarvan vergoeding zou worden gevorderd, het gevolg is van een onjuist dan wel een onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen.

Artikel 12 – Voortverkoop

In geval van voortverkoop verplicht de koper/wederverkoper er zich toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht / Bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen behoren, en in voorkomend geval tot die van de Vrederechter van het 7de kanton.

nl_BEDutch